Obchodné podmienky

 1. 1. Úvodné ustanovenia
 2. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP") spoločnosti Ján Machálek - JM SPORT, so sídlom Dolný dvor 2680/8, 03861 Vrútky, IČO: 34698841, zapísanej v Živnostenskom registri č. 506-8645 (ďalej ako ,,predávajúci") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a odberateľom (ďalej len ,,kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
 3. Predávajúci prevádzkuje internetový obchod www.jmsport.sk. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri prehliadaní a používaní webových stránok www.jmsport.sk (ďalej len ,,e-shop").
 4. Nákup tovaru môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia s tým, že tieto osoby - kupujúci, súhlasia, že takto uzavret&ea. Predávajúci sa zaväzuje; kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito VOP, Reklamačným poriadkom a ďalšími podmienkami uvedenými na internetovom obchode www.jmsport.sk.
 5. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, neupravené týmito VOP ani kúpnou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade rozdielov medzi VOP a kúpnou zmluvou, majú prednosť ustanovenia zmluvy.

2. Registrácia a užívateľský účet

 1. Kupujúci môže objednať tovar bez registrácie na internetovom obchode www.jmsport.sk
 2. Kupujúci môže objednať tovar prostredníctvom registrácie na internetovom obchode www.jmsport.sk.  Kupujúci po registrácií obdrží užívateľské meno a heslo a po prihlásení môže vstupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „užívateľský účet“), prostredníctvom ktorého môže objednávať tovar, prezerať si stav svojich objednávok a históriu svojich nákupov.
 3. Pri objednávaní tovaru a pri registrácií do internetového obchodu je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. Uvedené údaje je kupujúci povinný pri zmene aktualizovať bez zbytočného odkladu. Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a za správnosť ním uvedených údajov.
 4. Uživateľské meno a heslo slúži k prístupu k užívateľskému účtu. Kupujúci je povinný dodržiavať mlčanlivosť v súvislosti s prístupovými údajmi a chrániť ich pred zneužitím tretími osobami.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet kupujúcemu a to najmä v prípade, ak užívateľský účet nie je používaný viac ako dva roky, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy a obchodných podmienok.
 6. Kupujúci je oboznámený so skutočnosťou, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä v prípade uskutočňovania administratívnej údržby e-shopu.
 7. Vyhlasujeme, že údaje, ktoré kupujúci pri registrácií uvedie slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v e-shope www.jmsport.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z e-shopu www.jmsport.skSlužbu zasielania noviniek e-mailom môže kupujúci kedykoľvek zrušiť. Možnosť odhlásenia je v pätičke každého ponukového emailu, resp. o odhlásenie môže kupujúci požiadať predávajúceho zaslaním emailu na admin@jmsport.sk.

3. Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy 

 1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
 2. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. 
 3. Kupujúci uskutoční objednávku prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára so všetkými potrebnými náležitosťami:
  • Identifikovanie vybraného tovaru – druh tovaru, množstvo.
  • Spôsob úhrady – kupujúci vyberie požadovaný spôsob úhrady.
  • Spôsob doručenia – kupujúci vyberie požadovaný spôsob doručenia.
  • Údaje potrebné pre doručenie tovaru - meno kupujucého / názov spoločnosti (osobu zodpovednú za prevzatie tovaru), adresa pre doručenie, telefón, e-mailová adresa.
  • Fakturačné údaje  - meno kupujucého / názov spoločnosti, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené).
 4. Po obdržaní objednávky od kupujucého predávajúci obratom potvrdí jej doručenie. Potvrdenie sa uskutoční formou zaslania e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. Takéto oznámenie sa považuje za akceptáciu objednávky. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú v okamihu, keď je kupujúcemu doručené potvrdenie o prijatí objednávky.
 5. Predávajúci má právo, v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) kontaktovať telefonicky, resp. e-mailom kupujúceho za účelom dodatočného potvrdenia objednávky alebo ujasnenia všetkých detailov.
 6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
 7. Informácie, ktoré kupujúci poskytne prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia kontrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.
 8. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).
 9. Pri preberaní tovaru obdrží kupujúci doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe.

4. Cena a platobné podmienky

 1. E-shop www.jmsport.sk obsahuje tovary ponúkané predávajúcim, a to vrátane ich kúpnej ceny. Náklady na dopravu sú uvádzané samostatne. Kúpna cena ponúkaného tovaru a cena služieb zostáva v platnosti po dobu, pokiaľ je zobrazená na e-shope. Cena je vždy potvrdená v upresnení objednávky e-mailom.
 2. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu cenu tovaru, takú ktorá bola dohodnutá v zmluve a je platná podľa platného cenníka v čase uzatvorenia zmluvy, vrátane nákladov na dopravu (ďalej len "cena"). Kupujúci má na výber 3 možnosti na uhradenie kúpnej ceny predávajúcemu:
  • dobierka - objednaný tovar predávajúci zašle kupujúcemu kuriérskou službou na adresu doručenia a pri prevzatí tohto tovaru kupujúci uhradí cenu tovaru.
  • osobný odber - tovar si kupujúci prevezme a zaplatí v hotovosti na predajni na Ul. 1. československej brigády 17, 038 61 Vrútky.
  • platba na splátky cez Quatro - kupujúci má možnosť vybrať si ako spôsob platby platbu na splátky cez Quatro pri tovaroch, ktorých cena je rovná alebo vyššia 100€. Pre dohodnutie všetkých podmienok je nutné vopred kontaktovať predajňu telefonicky alebo emailom.

5. Preprava a dodanie tovaru

 1. Tovar ponúkaný v e-shope www.jmsport.sk doručujeme v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky. V prípade záujmu doručiť tovar do inej krajiny nás kontaktujte e-mailom na jmsport@jmsport.sk alebo telefonicky na 043/42 84 900 každý pracovný deň od 9:00 do 17:30 (obedná prestávka 13:00 - 13:30) a v sobotu od 8:00 do 12:00 pre dohodnutie cenových podmienok dopravy.
 2. Náklady na dopravu sú uvedené pri každom produkte osobitne.
 3. Spôsob dopravy si kupujúci volí pri vypĺňaní objednávkového formuláru. Na výber má 3 spôsoby dopravy:
  • doručenie na dobierku kuriérskou službou v rámci Slovenskej republiky
  • doručenie na dobierku kuriérskou službou v rámci Českej republiky
  • osobný odber na predajni na Ul. 1. československej brigády 17, 038 61 Vrútky
 4. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, v dohodnutej akosti, v dohodnutom vyhotovení a riadne zabalený. V prípade, že predávajúci tieto podmienky nedodrží, kupujúci je povinný o zistených vadách bezodkladne podať správu predavajúcemu.
 5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. 
 6. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.
 7. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
 8. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté. 

 6. Odstúpenia od kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa tovar už nevyrába, alebo termín dodania nie je možné splniť v čase požadovanom kupujúcim. V tomto prípade je predávajúci povinný neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. Ak sa dohodnú na zrušení objednávky, predávajúci je povinný vrátiť zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.
 2. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby, predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky za tovar vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.
 3. Kupujúci je  oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. 
  • Ak sa takto kupujúci rozhodne, zakúpený tovar zašle, spolu s dokladom o kúpe a písomným prehlásením o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie späť na adresu predajne e-shopu JMŠPORT, Ul. 1.československej brigády 17, 038 61 Vrútky. Pri vrátení kupujúci zasiela tovar nepoškodený, vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (bez manipulačného poplatku  - doprava) v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak. 
  • Ak Vám tovar nesedí alebo nie je úplne podľa Vaších predstáv, je možné možné žiadať aj vymenu tovaru. V tom prípade je nutné postupovať podľa predchádzajúceho bodu. Vo formulari pre vrátenie a výmenu tovaru je však nutné uviesť požadovaný tovar a jeho parametre. Suma za dopravu vám bude zaúčtovaná opätovne.
 4. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený, neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená (používaním tovaru nad rámec zistenia jeho vlastnosti), má predávajúci nárok neprijať späť zasielaný tovar alebo žiadať o náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru, resp. o uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

 7. Reklamácia tovaru

 1. V prípade, že kupujúcemu je zaslaný poškodený alebo nefunkčný tovar, postupuje podľa reklamačného poriadku.

9. Záruka

 1. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom. Zákonná záručná lehota je štandardne 2 roky od dátumu uzavretia kúpnej zmluvy.

10. Ochrana osobných údajov

 1. Zaobchádzanie s osobnými údajmi kupujúceho a ich ochrana sa riadia zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Zaslaním objednávky kupujúci čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci uschoval poskytnuté osobné údaje a spracovával ich vo svojich informačných systémoch pre činnosti nevyhnutné pre podnikanie.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že je zodpovedný za osobné údaje, ktoré poskytuje pri registrácií, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke tovarov a služieb poskytovaných internetovým obchodom. Je povinný ich uvádzať správne a pravdivo.
 4. Kupujúci má právo písomne vyžiadať od predávajúceho informáciu o spracovaní jeho osobných údajov a predávajúci je povinný mu informáciu poskytnúť.
 5. Kupujúci súhlasí, že mu budú zasielané informácie ohľadne tovaru, služieb alebo spoločnosti predávajúceho a tiež so zasielaním informácií obchodného charakteru na elektronickú adresu kupujúceho, pričom sa môže z tejto služby kedykoľvek odhlásiť.

11. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na jmsport@jmsport.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

12. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Predavajúci si splní povinnosť písomného oznámenia tejto zmeny jej umiestnením na internetovom obchode.
 3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č.  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V Martine 14.6. 2014