Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti Ján Machálek - JM SPORT, so sídlom Dolný dvor 2680/8, 03861 Vrútky, IČO: 34698841, zapísanej v Živnostenskom registri č. 506-8645 (ďalej ako ,,predávajúci") upravuje práva a povinnosti zmluvných strán na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a odberateľom (ďalej len ,,kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

1. Záručná doba

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Štandardne je záručná doba 2 roky.

 

2. Uplatnenie reklamácie

 1. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatnú opravu reklamovaného výrobku.
 2. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela na vlastné náklady spolu s dokladom o kúpe a popisom dôvodu reklamácie na adresu predajne e-shopu JMŠPORT, Ul. 1.československej brigády 17, 038 61 Vrútky.
 3. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a informovať o jej uznaní/neuznaní a ďalšom postupe riešenia najneskôr do 30 dní od obdržania reklamovaného tovaru.
 4. Reklamácia sa nevzťahuje na tovar, ktorý je predávaný za znížené ceny z dôvodu poškodenia alebo používania. V popise je uvedený dôvod zníženia ceny.
 5. Reklamácia nebude uznaná, ak poškodenie tovaru spôsobil kupujúci.
 6. Právo za zodpovednosti za vady tovaru zaniká, ak sa neuplatní v záručnej dobe.

 

3. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má právo do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Tovar musí vrátiť v neporušenom stave - bez známok používania alebo narušenia, v pôvodnom obale - na svoje náklady predávajúcemu. Spolu s tovarom, prosím zašlite aj riadne vypísaný Formulár na vrátenie/výmenu tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, po splnení uvedených podmienok, vrátiť zákazníkovi v lehote 15-tich kalendárnych dní celú sumu, ktorú za tovar zaplatil (bez poštovného).

 2. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

  - objednávku nebolo možné overiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

  - tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

Všetky Vaše práva ako spotrebiteľa si môžte pozrieť aj na stránke europa.eu.

 

V Martine 14.6. 2014